Financiële verantwoording

 31-12-201831-12-2017
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa€ 77.990€ 87.265
Totaal vaste activa€ 77.990€ 87.265
Vlottende activa
Kortlopende vorderingen€ 977€ 1.290
Liquide middelen€ 245.474€ 320.519
Totaal vlottende activa€ 246.451€ 321.809
--------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal activa€ 324.441€ 409.074
Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal€ 321.753€ 366.813
Totaal eigen vermogen€ 321.753€ 366.813
Kortlopende schulden€ 2.688€ 42.261
--------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal Passiva€ 324.441€ 409.074
 20182017
Bedrijfsopbrengsten
Donaties & overige giften€ 40€ 5.007
Bijdrage vrienden
Verhuur Dwaelster€ 1.504
--------------------------------------------------------------------------------------------
Som der bedrijfsopbrengsten€ 1.544€ 5.007
Bedrijfslasten
Afschrijvingen€ 9.276€ 9.276
Algemene kosten€ 6.186€ 4.150
Bijdragen vakanties€ 3.587€ 5.116
Bijdrage bijzondere activiteiten€ 11.500
Kosten Dwaelster€ 15.818€ 19.335
Som der bedrijfslasten€ 46.366€ 37.878
Bedrijfsresultaat€ 44.822-€ 32.871-
Financiële baten en lasten€ 239-€ 396-
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering€ 45.061-€ 32.475-
--------------------------------------------------------------------------------------------
Resultaat boekjaar€ 45.061-€ 32.475-